Polityka Prywatno?ci

Polityka prywatno?ci i plikw cookies

Dzie? dobry!

Je?eli tutaj trafi?e?, to niezawodny znak, ?e cenisz swoj? prywatno??. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowali?my dla Ciebie ten dokument, w ktrym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plikw cookies w zwi?zku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.wtempiosenka.pl

Informacja formalna na pocz?tek administratorem strony jest Katarzyna Czajka-Kominiarczuk Adres: Broniewskiego 21/177 01-780 Warszawa

W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci zwi?zanych z polityk? prywatno?ci, w ka?dej chwili mo?esz skontaktowa? si? z nami, wysy?aj?c wiadomo?? na adres: wtempiosenka@gmail.com

Skrcona wersja najwa?niejsze informacje

Dbamy o Twoj? prywatno??, ale rwnie? o Twj czas. Dlatego przygotowali?my dla Ciebie skrcon? wersj? najwa?niejszych zasad zwi?zanych z ochron? prywatno?ci.

 • Zak?adaj?c konto u?ytkownika za po?rednictwem strony, sk?adaj?c zamwienie, zapisuj?c si? do newslettera, sk?adaj?c reklamacj?, odst?puj?c od umowy czy po prostu kontaktuj?c si? z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, ?e Twoje dane pozostan? poufne, bezpieczne i nie zostan? udost?pnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyra?nej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom ?wiadcz?cym us?ugi zwi?zane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narz?dzi analitycznych Google Analytics, ktre zbieraj? informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, ktre wy?wietli?e?, czas, jaki sp?dzi?e? na stronie czy przej?cia pomi?dzy poszczeglnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane s? pliki cookies firmy Google LLC dotycz?ce us?ugi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarz?dzania ustawieniami plikw cookies masz mo?liwo?? zadecydowania, czy w ramach us?ugi Google Analytics b?dziemy mogli korzysta? rwnie? z funkcji marketingowych, czy nie.
 • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane s? pliki cookies firmy Google LLC dotycz?ce us?ugi YouTube.
 • Zapewniamy mo?liwo?? korzystania z funkcji spo?eczno?ciowych, takich jak udost?pnianie tre?ci w serwisach spo?eczno?ciowych oraz subskrypcja profilu spo?eczno?ciowego. Korzystanie z tych funkcji wi??e si? z wykorzystywaniem plikw cookies administratorw serwisw spo?eczno?ciowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 • Korzystamy na stronie z systemu komentarzy Disqus. Wi??e si? to z wykorzystywaniem plikw cookies firmy Disqus.
 • Wykorzystujemy pliki cookies w?asne w celu prawid?owego dzia?ania strony.

Je?eli powy?sze informacje nie s? dla Ciebie wystarczaj?ce, poni?ej znajdziesz dalej id?ce szczeg?y.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisw o ochronie danych osobowych jest Katarzyna Czajka-Kominiarczuk

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane s? odr?bnie w stosunku do ka?dego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczeglnych celw przetwarzania danych osobowych poni?ej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci nast?puj?ce potencjalne uprawnienia zwi?zane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dost?pu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usuni?cia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwo?ania zgody na przetwarzanie danych osobowych, je?eli takow? zgod? wyrazi?e?.

Zasady zwi?zane z realizacj? wskazanych uprawnie? zosta?y opisane szczeg?owo w art. 16 21 RODO. Zach?camy do zapoznania si? z tymi przepisami. Ze swojej strony uwa?amy za potrzebne wyja?ni? Ci, ?e wskazane powy?ej uprawnienia nie s? bezwzgl?dne i nie b?d? przys?ugiwa? Ci w stosunku do wszystkich czynno?ci przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody do?o?yli?my stara?, by w ramach opisu poszczeglnych operacji przetwarzania danych osobowych wskaza? na przys?uguj?ce Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

 

Podkre?lamy, ?e jedno z uprawnie? wskazanych powy?ej przys?uguje Ci zawsze – je?eli uznasz, ?e przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopu?cili?my si? naruszenia przepisw o ochronie danych osobowych, masz mo?liwo?? wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze mo?esz rwnie? zwrci? si? do nas z ??daniem udost?pnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twj temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, ?e wy?lesz wiadomo?? na adres zwierzpopkulturalny@gmail.com Do?o?yli?my jednak wszelkich stara?, by interesuj?ce Ci? informacje zosta?y wyczerpuj?co przedstawione w niniejszej polityce prywatno?ci. Podany powy?ej adres e-mail mo?esz wykorzysta? rwnie? w razie jakichkolwiek pyta? zwi?zanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpiecze?stwo. Gwarantujemy Ci poufno?? wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podj?cie wszelkich ?rodkw bezpiecze?stwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe s? gromadzone z nale?yt? staranno?ci? i odpowiednio chronione przed dost?pem do nich przez osoby do tego nieupowa?nione.

Wykaz powierze?. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych nast?puj?cym podmiotom:

 1. zenbox.pl w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, oraz w celu korzystania z us?ug wsparcia IT, ktre wi??? si? z mo?liwo?ci?uzyskania przez podmiot ?wiadcz?cy us?ugi dost?pu do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, ktrym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantuj? stosowanie odpowiednich ?rodkw ochrony i bezpiecze?stwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynno?ci przetwarzania

Kontakt e-mailowy. Kontaktuj?c si? z nami za po?rednictwem poczty elektronicznej, w tym rwnie? przesy?aj?c zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposb naturalny przekazujesz nam swj adres e-mail jako adres nadawcy wiadomo?ci. Ponadto, w tre?ci wiadomo?ci mo?esz zawrze? rwnie? inne dane osobowe.

Twoje dane s? w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tob?, a podstaw? przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikaj?ce z zainicjowania z nami kontaktu. Podstaw? prawn? przetwarzania po zako?czeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewn?trzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Tre?? korespondencji mo?e podlega? archiwizacji i nie jeste?my w stanie jednoznacznie okre?li?, kiedy zostanie usuni?ta. Masz prawo do domagania si? przedstawienia historii korespondencji, jak? z nami prowadzi?e? (je?eli podlega?a archiwizacji), jak rwnie? domaga? si? jej usuni?cia, chyba ?e jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrz?dne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie ?ledz?ce

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewni? Ci najlepsze do?wiadczenia zwi?zane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urz?dzeniu ko?cowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), ktre mog? by? odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies mo?na podzieli? na cookies w?asne oraz cookie podmiotw trzecich.

Wi?cej szczeg?w znajdziesz poni?ej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wy?wietlana jest Ci informacja na temat stosowania plikw cookies wraz z pytaniem o zgod? na wykorzystywanie plikw cookies. Dzi?ki specjalnemu narz?dziu masz mo?liwo?? zarz?dzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze mo?esz zmieni? ustawienia cookies z poziomu swojej przegl?darki albo w ogle usun?? pliki cookies. Pami?taj jednak, ?e wy??czenie plikw cookies mo?e powodowa? trudno?ci w korzystaniu ze strony, jak rwnie? z wielu innych stron internetowych, ktre stosuj? cookies.

Cookies podmiotw trzecich. Nasza strona, podobnie jak wi?kszo?? wsp?czesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wi??e si? z wykorzystywaniem plikw cookies pochodz?cych od podmiotw trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plikw cookies zosta?o opisane poni?ej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do ?ledzenia statystyk strony, takich jak liczba osb odwiedzaj?cych, rodzaj systemu operacyjnego i przegl?darki internetowej wykorzystywanej do przegl?dania strony, czas sp?dzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wi??e si? z wykorzystaniem plikw cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarz?dzania ustawieniami plikw cookies masz mo?liwo?? zadecydowania, czy w ramach us?ugi Google Analytics b?dziemy mogli korzysta? rwnie? z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing. Korzystamy z narz?dzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierowa? do Ciebie reklamy. Wi??? si? to z wykorzystywaniem plikw cookies firmy Facebook. W ramach ustawie? plikw cookies mo?esz zadecydowa?, czy wyra?asz zgod? na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Narz?dzia spo?eczno?ciowe. Zapewniamy mo?liwo?? korzystania z funkcji spo?eczno?ciowych, takich jak udost?pnianie tre?ci w serwisach spo?eczno?ciowych oraz subskrypcja profilu spo?eczno?ciowego. Korzystanie z tych funkcji wi??e si? z wykorzystywaniem plikw cookies administratorw serwisw spo?eczno?ciowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane s? pliki cookies firmy Google LLC dotycz?ce us?ugi YouTube.

Korzystamy na stronie z systemu komentarzy Disqus. Wi??e si? to z wykorzystywaniem plikw cookies firmy Disqus.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wi??e si? z przesy?aniem zapyta? do serwera, na ktrym przechowywana jest strona. Ka?de zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmuj? m.in. Twj adres IP, dat? i czas serwera, informacje o przegl?darce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane s? na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie s? kojarzone z konkretnymi osobami korzystaj?cymi ze strony i nie s? wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowi? wy??cznie materia? pomocniczy s?u??cy do administrowania stron?, a ich zawarto?? nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowa?nionymi do administrowania serwerem.

Wtyczki

Na nsszej stronie u?ywane s? wtyczki i inne narz?dzia spo?eczno?ciowe udost?pniane przez serwisy spo?eczno?ciowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wy?wietlaj?c stron? internetow?, zawieraj?c? tak? wtyczk?, Twoja przegl?darka nawi??e bezpo?rednie po??czenie z serwerami administratorw serwisw spo?eczno?ciowych (us?ugodawcw). Zawarto?? wtyczki jest przekazywana przez danego us?ugodawc? bezpo?rednio do Twojej przegl?darki i integrowana ze stron?. Dzi?ki tej integracji us?ugodawcy otrzymuj? informacj?, ?e Twoja przegl?darka wy?wietli?a nasz? stron?, nawet je?li nie posiadasz profilu u danego us?ugodawcy czy nie jeste? u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoj? przegl?dark? przesy?ana bezpo?rednio do serwera danego us?ugodawcy (niektre serwery znajduj? si? w USA) i tam przechowywana.

Je?li zalogowa?e? si? do jednego z serwisw spo?eczno?ciowych, to us?ugodawca ten b?dzie mg? bezpo?rednio przyporz?dkowa? wizyt? na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie spo?eczno?ciowym.

Je?li u?yjesz danej wtyczki, np. kilkaj?c w przycisk Lubi? to lub Udost?pnij, to odpowiednia informacja zostanie rwnie? przes?ana bezpo?rednio na serwer danego us?ugodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostan? opublikowane w danym serwisie spo?eczno?ciowym i uka?? si? osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez us?ugodawcw, jak rwnie? mo?liwo?? kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i mo?liwo?? dokonania ustawie? zapewniaj?cych ochron? Twojej prywatno?ci zosta?y opisane w polityce prywatno?ci poszczeglnych us?ugodawcw